Bangkok Travel Demand Survey

โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


วัตถุประสงค์


พื้นที่ศึกษาโครงการ

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ต่อเนื่อง รวมทั้งพื้นที่แนวรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายในอนาคต ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา (ครอบคลุม 77 อาเภอ 489 ตาบล) รวมพื้นที่ประมาณ 6,630 ตารางกิโลเมตร


กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีผู้โชคดีจากกิจกรรม “รอ ลุ้น รับ”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “รอ ลุ้น รับ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รอ ลุ้น รับ”