ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 8

การนำข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจข้อมูลการเดินทาง และพัฒนาแบบจำลองนั้น สามารถนำข้อมูลสำคัญมาจากหลายแหล่งด้วยกัน อาทิเช่น

  • ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลโครงการ TDS (2560)
  • ข้อมูล Mobile Data
  • การนำข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งสินค้า
    โดยที่ปรึกษาจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งสินค้า
    ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *