ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 12

ผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 89 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความหน้าโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *