ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 15

ผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 88 คน เพื่อนำเสนอภาพรวมโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *