ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 13

จากการดำเนินงานประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรในการศึกษา ที่ปรึกษา ได้มีการดำเนินการประยุกต์ใช้แบบจำลองในกรณีต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา หรือ วางแผนด้านการจราจรและขนส่ง โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการ สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน ประกอบด้วย

  • การศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จากแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรของโครงการที่ผ่านมา และโครงการ BTDS
  • การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และข้อมูล GPS
  • การศึกษาวิเคราะห์การจราจร กรณีโครงการคร่อมคลองปะปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *