ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 14

จากการดำเนินงานประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรในการศึกษา ที่ปรึกษา ได้มีการดำเนินการประยุกต์ใช้แบบจำลองในกรณีต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา หรือ วางแผนด้านการจราจรและขนส่ง โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการ สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน ประกอบด้วย

  • การศึกษาและวิเคราะห์การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด ในช่วงวันหยุดยาว
  • การศึกษาเพื่อเสนอแนะมาตรการสนับสนุนการเดินทางทางน้ำของเส้นทางคลองประเวศบุรีรมย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *