ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 16

จากการดำเนินโครงการ การศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) ที่ปรึกษาได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย

 1. งานศึกษา รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลในประเทศไทยและตัวอย่างของต่างประเทศ
 2. งานสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการการเดินทาง และพฤติกรรมการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า เสนอแนวคิดและเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 3. งานออกแบบ พัฒนาโครงสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรในระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนำมาประยุกต์ใช้แบบจำลองฯ
 4. งานดำเนินการจัดหาบุคลากรทำหน้าที่เป็น In-House Technical Arms
 5. งานจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

โดยแต่ละส่วนงาน ได้มีการบูรณาการออกมาเป็นผลผลิตของโครงการ ได้แก่

 1. แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนไป เพื่อใช้วางแผนด้านการขนส่ง
  และจราจร
 2. ฐานข้อมูลการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า และสภาพการจราจร
  บนโครงข่ายการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร
  และปริมณฑล
 3. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรสำหรับวางแผนและพัฒนา
  ระบบการขนส่งและจราจรที่เป็นปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *