ที่มาของโครงการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการการเดินทางและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ปัจจุบันสภาพการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลความต้องการการเดินทาง และพฤติกรรมการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้าให้ทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทาง ซึ่งจะส่งผลให้แบบจำลองมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น สนข. จึงดำเนินการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ และวางแผนโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและตามภารกิจของหน่วยงาน ก่อนตัดสินใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


วัตถุประสงค์ของโครงการ

การสำรวจข้อมูล

เพื่อศึกษาสำรวจความต้องการ การเดินทาง พฤติกรรมการเดินทางของคน การขนส่งสินค้า สำหรับพัฒนาแบบจำลองด้านการขยส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนไป

การวิเคราะห์ผลข้อมูล

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ การเดินทาง พฤติกรรม การเดินทางของคน การขนส่งสินค้า
และวิเคราะห์สภาพการจราจรบนโครงข่ายการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในพื้นที่
ที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่ศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในทั้งปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้เพื่อการวางแผนการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรต่อสาธารณะ


ขอบเขตการศึกษา

  • ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลในประเทศไทยและตัวอย่างของต่างประเทศ ได้แก่ นโยบายและแผนงานด้านการจราจรและขนส่ง ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม การคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตด้านเศรษฐกิจ เช่นการจ้างงาน รายได้ประชากร ปริมาณจราจรในระบขนส่งมวลชนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและข้อจำกัดของแบบจำลองเดิม
  • ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการการเดินทาง และพฤติกรรมการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า เสนอแนวคิดและเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวางแผนสำรวจข้อมูลการเดินทางครัวเรือนและข้อมูลการเดินทางรถบรรทุกขนส่งสินค้า มาใช้ประกอบการพัฒนาแบบจำลอง
  • ดำเนินการออกแบบ พัฒนาโครงสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรในระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนำมาประยุกต์ใช้แบบจำลองฯ
  • ดำเนินการจัดหาบุคลากรทำหน้าที่เป็น In-House Technical Arms รับผิดชอบในการให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ เทคนิค การวิเคราะห์แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและจราจรให้กับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  • ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนไป เพื่อใช้วางแผนด้านการขนส่ง
และจราจร

2. มีฐานข้อมูลการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า และสภาพการจราจร
บนโครงข่ายการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

3. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรสำหรับวางแผนและพัฒนา
ระบบการขนส่งและจราจรที่เป็นปัจจุบัน