การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและการฝึกอบรม

ภาพกิจกรรม

  • การสัมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการสัมนา

แผ่นพับ

วิดีทัศน์แนะนำโครงการ

เอกสารนำเสนอ

เอกสารร่างรายงาน

วิดีโอนำเสนอ

  • การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1
  • การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2